X
ردیف  عکس پرسنلی  مشخصات
1

ام و نام خانوادگی : دکتر افشین نوربخش

روزهای حضور در اورژانس در برنامه پزشکان وارد شده است
2  

نام و نام خانوادگی : دکتر مجید آفتابی

روزهای حضور در اورژانس در برنامه پزشکان وارد شده است
 3  

نام و نام خانوادگی : دکتر صیدرضا عبدالهی

روزهای حضور در اورژانس در برنامه پزشکان وارد شده است .
 4    

نام و نام خانوادگی : دکتر سمیه باقری

روزهای حضور در اورژانس در برنامه پزشکان وارده شده است.
5    

نام و نام خانوادگی : دکتر ریحانه چگینی

روزهای حضور در اورژانس در برنامه پزشکان وارد شده است
6    

نام و نام خانوادگی : دکتر میلاد نرگسی

روزهای حضور در برنامه پزشکان وارد شده است.
7

نام و نام خانوادگی : دکتر فرزاد فریادی پور

روزهای حضور در برنامه پزشکان وارد شده است.
8

نام و نام خانوادگی : دکتر الهه بهادری

روزهای حضور در برنامه پزشکان وارد شده است.
9

نام و نام خانوادگی : دکتر میثم صادقی

روزهای حضور در برنامه پزشکان وارد شده است.
10

نام و نام خانوادگی : دکتر سیدعارف ناصری عیلامی

روزهای حضور در برنامه پزشکان وارد شده است.
11

نام و نام خانوادگی : دکتر سیدمعتصم سجادی

روزهای حضور در برنامه پزشکان وارد شده است.