نام و نام خانوادگی : محسن سعید زاده

سمت : مسئول درمانگاه تخصصی

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : مدیریت بیمارستانی


 

 
 
 
 
 
 
افزودن محتوا...