نام و نام خانوادگی : آفاق فاضلی

سمت : مسئول آزمایشگاه

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : علوم آزمایشگاهی

 
 
 

 

             http://sarableh.medilam.ac.ir/Portals/197/images.jpg

نام و نام خانوادگی

سمت : 

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

پست الکترونیک :