ردیف  عکس پرسنلی  مشخصات
1

نام و نام خانوادگی:بهاره نوری
روزهای حضور در درمانگاه اورژانس در برنامه پزشکان وارد شده است.
1  
 

نام و نام خانوادگی : دکتر عاطفه پالیزدار

روزهای حضور در اورژانس در برنامه پزشکان وارد شده است
 2  
 

نام و نام خانوادگی : دکتر نفیسه خاکباز

روزهای حضور در اورژانس در برنامه پزشکان وارد شده است .
 3    

نام و نام خانوادگی : دکتر مهرداد جلیلیان

روزهای حضور در اورژانس در برنامه پزشکان وارده شده است.
 4    

نام و نام خانوادگی : دکتر مریم محمدنیاکان

روزهای حضور در اورژانس در برنامه پزشکان وارد شده است
5    

نام و نام خانوادگی : دکتر افشین نوربخش

روزهای حضور در برنامه پزشکان وارد شده است.