طراحی سایت
لینک های ویژه

 
 
 
 

 

پزشکان عمومی
ردیف  عکس پرسنلی  مشخصات
 1    

نام و نام خانوادگی : دکتر ریحانه السادات هاشمی گلپایگانی

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 
 2    

نام و نام خانوادگی : دکتر یسری تاب

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 
 3    

نام و نام خانوادگی : دکتر سمیرا نظری

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 
 4    

نام و نام خانوادگی : دکتر مهرداد جلیلیان

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 
 5    

نام و نام خانوادگی : دکتر مریم محمدنیاکان

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 
 6    

نام و نام خانوادگی : دکتر افشین نوربخش

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 
جستجو