ردیف  عکس پرسنلی  مشخصات 
 1  

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد مرادی

مدرک تحصیلی : متخصص اطفال و کودکان

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی:شنبه تا چهارشنبه صبح و عصر-پنج شنبه فقط صبح

 2  

نام و نام خانوادگی : دکتر صفورا فرخی پور

مدرک تحصیلی : متخصص زنان و زایمان

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 

 

 3  

نام و نام خانوادگی : دکتر فریبا شکری

مدرک تحصیلی : متخصص داخلی

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 

 

 

 4  

نام و نام خانوادگی : دکتر علی یزدان فر

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 

 

 5  

نام و نام خانوادگی : دکتر مرتضی تقدیری

مدرک تحصیلی : متخصص اعصاب و روان

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 

 

6  

نام و نام خانوادگی : دکتر مینا داوری

مدرک تحصیلی : متخصص سونوگرافی

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 

 7  

نام و نام خانوادگی : دکتر احمد ربانی

مدرک تحصیلی : متخصص بیماریهای قلب و عروق

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 

 8  

نام و نام خانوادگی : خانم الهه ولی نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناسی شنوایی سنجی

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 

 

 9    

نام و نام خانوادگی :خانم رستمی مهر

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی:همه روزه بجز روزای تعطیل
 

نام و نام خانوادگی : دکتر  نوید مسجدی زاده

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی:

نام و نام خانوادگی : دکتر  نوید مسجدی زاده

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی:

نام و نام خانوادگی : دکتر  نوید مسجدی زاده

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی:

نام و نام خانوادگی : دکتر  نوید مسجدی زاده

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی:

نام و نام خانوادگی : دکتر  نوید مسجدی زاده

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی:

 
 
 
افزودن محتوا...