طراحی سایت
لینک های ویژه

 
 
 
 

 

متخصصان

 

ردیف  عکس پرسنلی  مشخصات 
 1  

نام و نام خانوادگی : دکتر الهه گل وردی

مدرک تحصیلی : متخصص اطفال و کودکان

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 

 2  

نام و نام خانوادگی : دکتر فرناز شکری

مدرک تحصیلی : متخصص زنان و زایمان

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 

 

 3  

نام و نام خانوادگی : دکتر بهاره بابوی

مدرک تحصیلی : متخصص داخلی

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 

 

 

 4  

نام و نام خانوادگی : دکتر مینا عبدالهی

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 

 

 5  

نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا پوربیژنی

مدرک تحصیلی : متخصص اعصاب و روان

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 

 

6  

نام و نام خانوادگی : دکتر رؤیا فغانی

مدرک تحصیلی : متخصص سونوگرافی

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 

 7  

نام و نام خانوادگی : دکتر احسان سمیعی

مدرک تحصیلی : متخصص بیماریهای قلب و عروق

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 

 8  

نام و نام خانوادگی : دکتر پوریا پیروزمند

مدرک تحصیلی : متخصص بیماریهای قلب و عروق

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 

 

 9    

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد مرادی

مدرک تحصیلی : متخصص اطفال و کودکان

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: 
 

نام و نام خانوادگی : دکتر  نوید مسجدی زاده

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی:

نام و نام خانوادگی : دکتر  نوید مسجدی زاده

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی:

نام و نام خانوادگی : دکتر  نوید مسجدی زاده

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی:

نام و نام خانوادگی : دکتر  نوید مسجدی زاده

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی:

نام و نام خانوادگی : دکتر  نوید مسجدی زاده

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی:

جستجو