روابط عمومی

 
 

 

             http://sarableh.medilam.ac.ir/Portals/197/images.jpg

نام و نام خانوادگی

سمت : 

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

پست الکترونیک :

 

نام و نام خانوادگی : منوچهرزرگوشی

سمت : مسؤل روابط عمومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : روانشناسی

 
 
 
افزودن محتوا...