طبقه همکف :

بخش اداری

اورژانس

آزمایشگاه

رادیولوژی

درمانگاه تخصصی

فیزیوتراپی

شنوایی سنجی

 

طبقه اول : 

بخش داخلی و جراحی

بخش اطفال و زنان

زایشگاه

اتاق عمل

ترخیص

 روابط عمومی و تجهیزات پزشکی بیمارستان