تجهیزات پزشکی

 

نام و نام خانوادگی : زهرا بابائی

سمت : کارشناس تجهیزات پزشکی

مدرک تحصیلی : کارشناس 

رشته تحصیلی : مهندسی تجهیزات

 
 
 
افزودن محتوا...