تعرفه خدمات هتلینگ در بیمارستان های دولتیدرسال97

تعرفه پزشکان عمومی و متخصص بیمارستان های دولتی در سال 97

 ویزیت         آزاد           
 خدمات درمانی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح(عادی)
 نیروهای مسلح(جانباز)

 پزشک عمومی
 118000  35400 رایگان
 پزشک متخصص
 147000  44000  رایگان
 روانپزشک  178000  53000 رایگان


       تعرفه خدمات هتلینگ بیمارستان های دولتی در سال 97

                                               نو ع تخت                          
قیمت    
 تخت عمومی
1266000
 تخت نوزاد
821000
 تخت ccu
2937000
 تخت نوزاد در زایمان
1605000
 تخت نوزاد در سزارین
2545000
 
 
 
 
 
افزودن محتوا...