طراحی سایت
لینک های ویژه

 
 
 
 

 

سرپرست بیمارستان

                                                                          

                                                                                 

             http://sarableh.medilam.ac.ir/Portals/197/images.jpg

نام و نام خانوادگی : امین ا.. جمشید زاده

سمت : سرپرست بیمارستان

مدرک تحصیلی : دکترای

رشته تحصیلی : پرستاری

 

 
 

 

             http://sarableh.medilam.ac.ir/Portals/197/images.jpg

نام و نام خانوادگی

سمت : 

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

پست الکترونیک :

جستجو