فناوری اطلاعات

 
 

نام و نام خانوادگی : زهره حیدری

سمت : کارشناس فناوری اطلاعات

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات


 
 
 
 
 
 
افزودن محتوا...