:فهرست شرکت های بیمه تکمیلی و سازمان های طرف قرارداد با بیمارستان  

 (بیمه دی(ایثارگران - 
 بانک سپه - 
 بیمه دانا - 

 

 

 .بیمه های پایه نیز شامل(بیمه سلامت- تامین اجتماعی- نیروهای مسلح و کمیته امداد) می باشد