اطلاعیه ها

شماره تلفن های بیمارستان موبایل دفتر پرستاری+989904892800تلفن های گویا 08434226446084342257000843422568308434226109تلفن اداری08434225694تلفن مدیریت0843422604108434226039فکس08434224666
چهارشنبه، 18 فروردین 1400 - 20:12
افزودن محتوا...