شماره های تماس بیمارستان

آدرس: سرابله- بلوار فاتحان میمک، بیمارستان امام علی(ع) سرابله
کد پستی:6951833316

 

 

 

 

      

 

   

 
 
 
افزودن محتوا...