لینک های ویژه

 
 
 
 

 

اخبار
تاریخ انتشار: چهارشنبه 30 خرداد 1397

  دومین بازدید تیم ارزیاب بیمارستان از مشکلات بخش های بیمارستانی

امتیاز: Article Rating

در این بازدید هفته ای که روز های یکشنبه هر هفته انجام می گردد مشکلات و خطر های ایمنی در بخش های مربوطه مورد نقد و رفع ایراد گردید

خطر برق گرفتگی و اتصالات برق رفع نقص گردید

ایرات های بهداشت محیطی رفع و آموزش داده شدند

ایرادات روشنایی و فیوز های  سرماساز رفع گردیدو...

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو