لینک های ویژه

 
 
 
 

 

اخبار
تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 خرداد 1397
مدریت بحران

  مدریت بحران

امتیاز: Article Rating

مقاله پژوهشی اصیل
آمادگی فیزیکی بیمارستان در مقابله با بحران مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور / سال چهارم / شماره 3 / پاییز 1395
ارزیابی میزان آمادگی فیزیکی بیمارستان فارابی تهران در مقابله با بحران
عرفانه رحمانیان 1، محمد مردانی 2، محیا عباسی* 3، ریحانه شریفی 4
1 - کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران.
2 - دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
-3 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
-4 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، بیمارستان فوق تخصصی چشم فارابی، تهران، ایران.
تاریخ دریافت: 17 / 03 / 1395 تاریخ پذیرش: 08 / 08 / 1395
چکیده
زمینه و هدف
ایران کشوری بلاخیز است و از آنجا که این حوادث مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی می شود، مدیریت بحران و ایجاد آمادگی در مقابله با
بحران در سازمان های مختلف ضروری می نماید که در رأس این سازمان ها بیمارستان ها قرار دارند. به همین منظور هدف از مطالعه حاضر،
بررسی میزان آمادگی فیزیکی بیمارستان فارابی تهران در مواجهه با بحران بود.
مواد و روش ها
مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر در سال 1392 در بیمارستان تخصصی چشم فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفته است. ابزار
گردآوری داد هها، چک لیست استخراج شده از کتاب "ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان" م یباشد که دارای 5 فرم: 1( اطلاعات کلی بیمارستان،
2( شناخت مخاطرات، 3( ارزیابی ایمنی عملکردی، 4( ارزیابی ایمنی غیرسازه ای و 5( ارزیابی ایمنی سازه ای بود که بصورت خودگزارشی
تکمیل و با نر مافزار Excel تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها
بیشترین احتمال وقوع مخاطرات به ترتیب، مخاطرات زمین شناختی )زلزله، رانش زمین، روان گرایی(، مخاطرات آب و هوایی )طوفان،
گردباد، گرما و سرمای شدید، گرد و خاک(، مخاطرات زیستی اپیدمی )هجوم جانوران موذی( و مخاطرات انسان ساز )آتش سوزی، اضافه بار
بیمارستان( بوده اند.
نتیجه گیری
با توجه به خسارات زیاد ناشی از حوادث و سوانح، برنامه ریزی استراتژیک مدیریت بحران برای مراکز بهداشتی-درمانی، و برنامه ریزی جهت
همکاری مراکز بهداشتی-درمانی با یکدیگر در مقابله با بحران ضروری به نظر می رسد و در این راستا پیشنهاد می گردد آموزش های مقابله با
بحران به کارکنان این مراکز ارائه شده و جهت اطلاع رسانی و جلب مشارکت آنها تصمیمات لازم اتخاذ و عملیاتی شود.
کلیدواژه ها
حوادث و سوانح، مدیریت بحران، بیمارستان
* نویسنده مسئول: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت.
پست الکترونیک: Mahyaabbasi6964@gmail.com
رحمانیان و همکاران
مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور / سال چهارم / شماره 3 / پاییز 1395 آمادگی فیزیکی بیمارستان در مقابله با بحران
Journal of Neyshabur University of Medical Sciences 49
■ مقدمه
ایران به عنوان کشوری بلاخیز، هر چند وقت یکبار، به علت بلایای
طبیعی دچار خسارت می شود ) 1(. چنین کشور های بلا خیزی،
سالانه در اثر حوادث پیش بینی نشده، بطور متوسط به میزان 3
درصد از تولید ناخالص داخلی خود متحمل زیان اقتصادی می شوند
) 2(. از آنجا که این حوادث توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع را
با مانع روبرو می کند، مدیریت بحران و طب حوادث غیر مترقبه
درصدد پیشگیری و ایجاد آمادگی در مقابله با بحران در سازما نهای
مختلف است و در رأس این سازمان ها بیمارستان ها قرار دارند ) 3(
که از مهم ترین مکان های ارائه خدمات بهداشتی درمانی به شمار
می روند و برقراری مدیریت مناسب بحران و برنامه ریزی دقیق در
آن از اهمیت زیادی برخوردار می باشد ) 5و 4(.
بحران از دیدگاه چارلز فریتز چنین تعریف شده است: "یک رویداد
محدود شده در زمان و فضا که در آن جامعه یا مجموعه مستقلی
از جامعه با خطرات بزرگی روبرو می شود و خساراتی به اعضا و
ابزارآلات فیزیکی آن جامعه وارد می آورد به گونه ای که ساختار
اجتماعی آن گسسته شده و اجرای عملکردهای آن با مانع روبرو
می شود" ) 6(. مدیریت بحران نیز تلاشی است که توسط اعضای
سازمان و ذینفعان خارج از آن در جهت پیشگیری یا مدیریت
حوادث غیر قابل پیش بینی رخ م یدهد ) 7(.
وظیفه مدیریت بحران، کمک به تمامی بخش های بیمارستان در
جهت مقابله و دفع شرایط بحران زاست ) 8(. در مواجهه با این
شرایط، مدیران سطوح مختلف بیمارستان به نظام های اطلاعاتی
مناسب و غنی جهت تصمیم گیری های مرتبط با شرایط مذکور
در جهت رویارویی با مشکلات نیاز دارند که از جمله این مشکلات
می توان به عدم اطلاع رسانی دقیق، کمبود پرسنل، کمبود تجهیزات
و مواد مصرفی و مطلوب نبودن وضعیت اورژانس اشاره نمود ) 9(.
یک برنامه مدیریت بحران سازمانی به اندازه و نوع سازمان، تعداد
پرسنل، میزان استفاده از خدمات و تعداد بخش ها بستگی دارد
) 10 (. اگر بخش های بیمارستان پیش از وقوع حوادث آمادگی
مناسب را بدست آورده باشند می توانند با تمام قوا بحران را کنترل
کنند.
از آنجا که بحران ها اثرات منفی بر رفاه عمومی و سلامت جمعی
بر جای می گذارند و مراقبت های بهداشتی به عنوان تضمین کننده
بقای جامعه باید جهت مقابله با بحرا نها آماده باشند، هدف از تدوین
طرح مدیریت بحران برای یک بیمارستان، باید ارائه مراقبت های
بهداشتی درمانی سریع در جهت کاهش مر گومیر و عوارض ناشی
از بحران باشد ) 12 و 11 (.
مطالعه حاضر با هدف شناخت ویژگی های بیمارستان فارابی و
تعیین میزان آمادگی آن در بلایا به ارائه راه کارهای مناسب خواهد
پرداخت.
■ مواد و رو شها
پژوهش حاضر توصیفی و از دسته مطالعات مقطعی است که در
سال 1392 در بیمارستان تک تخصصی فارابی به عنوان بیمارستان
چشم پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفته
است. ابزار گردآوری داده ها، چک لیست معتبر استخراج شده
از کتاب "ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان" ) 13 ( می باشد كه با
حمايت دانشگاه علوم پزش ىك تهران و مركز مديريت حوادث و
فوریت های پزش ىك كشور و برگزارى جلسات فنى متعدد و آزمون
در برخى بيمارستان ها تدوين و روایی و پایایی آن به تأیید رسیده
است. چک لیست مذکور در برگیرنده 5 فرم: 1( اطلاعات کلی
بیمارستان، 2( شناخت مخاطرات، 3( ارزیابی ایمنی عملکردی،
4( ارزیابی ایمنی غیرسازه ای و 5( ارزیابی ایمنی سازه ای بود که
بصورت خودگزارشی تکمیل شد. در نهایت داده ها با نر مافزار Excel
تجزیه و تحلیل گردید.
■ یافت هها
در این مطالعه بیمارستان فارابی به عنوان یکی از بیمارستان های
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و دارای 217 تخت فعال و
ضریب اشغال تخت 85 درصد در شرایط عادی و با درجه ارزشیابی
عالی از نظر میزان آمادگی در برابر بحران مورد ارزیابی قرار گرفت.
این بیمارستان از نظر توزیع فیزیکی دارای 5 ساختمان )ساختمان
رحمانیان و همکاران
آمادگی فیزیکی بیمارستان در مقابله با بحران مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور / سال چهارم / شماره 3 / پاییز 1395

نمودار شماره 1- احتمال رویداد هریک از گرو ههای مخاطرات در بیمارستان
فارابی تهران
قدیم، جدید، مدیریت، مالی و کتابخانه، مهدکودک و پاویون اساتید(
می باشد.
مكان هاى محتمل براى افزايش ظرفيت هنگام وقوع شرایط
بحرانی در بيمارستان فارابی شامل: فضای سالن درمانگاه عمومی
و تخصصی، سالن دی کلینیک و اورژانس، مسجد و محوطه اطراف
می باشد. بیشترین احتمال وقوع مخاطرات و بالاترین سطح آن
مربوط به مخاطرات زمین شناختی بوده و در این میان زلزله، رانش
زمین در اثر زلزله، روان گرایی و زمین با خاک های رسی احتمال
زیاد وقوع یا احتمال وقوع با شدت زیاد را به خود اختصاص داده اند.
در دسته مخاطرات آب و هوایی نیز طوفان، گرد باد، گرما و سرمای
شدید و گرد و خاک دارای احتمال زیاد وقوع با شدت متوسط بودند.
در دسته پدید ههای اجتماعی احتمال اعتصاب کارکنان بسیار ناچیز
و در حدود صفر برآورد گردیده است و همچنین در دسته مخاطرات
زیستی اپیدمی و هجوم جانوران موذی دارای احتمال وقوع زیاد با
شدت متوسط هستند. در دسته مخاطرات فناورزاد و انسان ساخت
نیز آتش سوزی و اورلود بیمارستان بالاترین احتمال وقوع و بالاترین
میزان شدت وقوع را دارا بودند. نمودار شماره 1 احتمال رویداد هر
یک از گروه های مخاطرات در بیمارستان فارابی را نشان م یدهد.
ارزیابی سطح آمادگى بيمارستان براى پاسخ به بلايا بر اساس برنامه
عملياتى نشان داد که بیمارستان در زمینه در دسترس بودن برنامه
عملياتى حفظ و بازسازى سرويس هاى حياتى بیشترین و در زمینه
برنامه هاى محتمل الوقوع عمليات پزش ىك کمترین امتیاز ایمنی
عملکردی را کسب کرده است )نمودار شماره 2(.
نمودار شماره 2- ارزیابی حیط ههای مختلف ایمنی عملکردی در بیمارستان
فارابی تهران
در بررسى ايمنى اجزاء غير سازه اى بيمارستان که شامل اجزاى
معمارى، تجهيزات و تأسيسات می شوند نتایج بررسی نشان داد
که سیستم های الکتریکی، ارتباطی، سامانه ذخایر آب و سوخت،
سیستم های سرمایش و گرمایش و تهویه دارای سطح ایمنی بالایی
بود هاند. در مورد گازهای پزشکی نیز ذخيره كافى برای 15 - 10 روز
برآورد گردیده است.
در زمینه وسایل و تجهیزات اداری و موضوع "محكم سازى قفس هها
و محتويات آنها"، محتویات قفسه ها در سطح ایمنی خوبی قرار
نداشته اند.
در رابطه با تجهیزات پزشکی و ملزومات تشخیصی و درمانی،
"تجهیزات پزشکی برای مدیریت سوختگی" و "تجهیزات هسته ای
و پرتو درمانی" شرايط ايمنى مناسبى نداشته اند.
در زمینه اجزای معماری "ايمنى و وضعيت ساير اجزاى پوشش
دهنده ساختمان و پوشش کف" در معرض آسيب گزارش شدند،
این در حالیست که آسيب به آنها از عملكرد آن بخش يا قسمت
ممانعت نخواهد کرد.
نتایج بررسی ايمنى و وضعيت عبور و مرور بيرون از ساختمان، نشان
داد که "تخريب جاده و مسيرهاى تردد" از دسترسى به بيمارستان
و ساختمان هاى آن ممانعت نكرده اما از دسترسى وسايل نقليه
جلوگيرى خواهد کرد. نمودار شماره 3 ارزیابی ایمنی غیر سازه ای
بیمارستان بر حسب موقعیت را نشان م یدهد.
رحمانیان و همکاران
مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور / سال چهارم / شماره 3 / پاییز 1395 آمادگی فیزیکی بیمارستان در مقابله با بحران
Journal of Neyshabur University of Medical Sciences 51
نمودار شماره 3- ارزیابی ایمنی غیر سازه ای بیمارستان فارابی تهران بر
حسب موقعیت
ارزیابی ایمنی سازه ای بیمارستان شامل ستون ها، تير آهن، ديوار،
صفحات بتونى كف ساختمان و... نشان داد که در اثر گذشت زمان،
آسیبی به سازه بیمارستان وارد نشده است با این وجود بیمارستان
استانداردهای ایمنی را بصورت متوسط و نسبی بکار می برد.
از نظر ايمنى سازه ای و نوع مصالح بكار رفته در ساختمان، وضعیت
ساختمان بیمارستان بدون ترک یا تخریب مشاهده شد. همچنین
بررس یها نشان داد که اتصال عوامل غير ساز هاى به سازه ای محكم
بوده و فاصله آن با عناصر سازه اى بيش از 5/ 1 درصد ارتفاع بوده
است و فاصله دو ساختمان مجاور نیز بيش از 5/ 1 درصد ارتفاع
ساختمان كوتا هتر بوده و همچنین نامنظمی در پلان و ارتفاع دیده
نشده است. نمودار شماره 4 ارزیابی ایمنی سازه ای بیمارستان را
نشان می دهد.
نمودار شماره 4- ارزیابی ایمنی سازه ای بیمارستان فارابی تهران
ارزیابی کلی ایمنی بیمارستان در برابر بلایا و فوریت ها نشان داد
که سطح ایمنی عملکردی 13 / 52 درصد، سطح ایمنی عناصر غیر
سازه ای 23 / 59 درصد، سطح ایمنی عناصر سازه ای 89 / 48 درصد و
امتیاز ایمنی )وزن داده شده( 64 / 52 درصد است.
در نهایت می توان گفت که نمره سطح ایمنی بیمارستان بین
51-60 بوده در نتیجه بیمارستان فارابی از نظر سطح ایمنی در
برابر بحران و بلایا در سطح 6 قرار می گیرد که وضعیت آمادگی
بیمارستان از میزان متوسط خود اندکی بالاتر است.
جدول شماره 2- سطح بندی ایمنی بیمارستان ها در برابر بلایا و فوریت ها
سطح ایمنی امتیاز ایمنی
)حداقل(
امتیاز ایمنی
)حداکثر(
100 91 10
90 81 9
80 71 8
70 61 7
60 51 6
50 41 5
40 31 4
30 21 3
20 11 2
10 0 1
■ بحث
طبق مطالعه انجام شده در سازمان های بهداشتی درمانی چین،
سیستم مدیریت بحران باید به تناسب هر یک از مشاغل درگیر در
امر بحران، برنامه های خود را در راستای پیشگیری و رویارویی با
حوادث اولویت بندی کند ) Murphy .)14 و همکاران در پژوهشی
که سطح آمادگی بیمارستان های ایالات متحده را در زمان بحران
بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که 80 درصد بیمارستان های
بررسی شده فاقد برنامه های لازم جهت همکاری با دیگر
بیمارستان ها بوده و تنهاً حدود 22 درصد بیمارستان ها، آمادگی
لازم را برای مقابله با بحران گزارش کرده اند ) 15 (. مطالعه Usher
و همکاران نشان داد که در استرالیا در برنامه آموزشی دانشجویان
پرستاری، بعد مدیریت بحران نیز وجود دارد و این موضوع موجب
کسب مهارت های کافی آنان در مقابله با بحران شده است ) 16 (.
ایمنی سازه ای بیمارستان
ایمنی سازه ای و نوع مصالح
بکار رفته در ساختمان
حوادث قبلی موثر بر ایمنی
سازه بیمارستان
امتیاز
رحمانیان و همکاران
آمادگی فیزیکی بیمارستان در مقابله با بحران مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور / سال چهارم / شماره 3 / پاییز 1395
52 Journal of Neyshabur University of Medical Sciences
همچنین در مطالعه آتش زاده شوریده و همکاران در سال 1391 ،
میزان اطلاع رسانی به کارکنان بیمارستان و جلب مشارکت آنها
جهت انجام مانورها حدود 6/ 28 درصد گزارش شد که در 2/ 57
درصد موارد حداقل سالی یکبار مانور آتش نشانی بطور ناقص انجام
می شود ) 17 (. در حالیکه بر اساس کمیسیون مشترک بین المللی،
مراکز درمانی باید حداقل دوبار در سال مانورهای اضطراری را انجام
دهند ) 18 (. در همین راستا مطالعات بسیاری وجود دارند که حاکی
از عدم وجود استانداردهای مشخص در رابطه با مدیریت بحران در
بیمارستا نهای کشور هستند ) 19 (.
بررسی وضعیت ابعاد مدیریت بحران )شناسایی علایم بحران،
آمادگی و پیش گیری، مهار ویرانی و بهبود و یادگیری( در مطالعه
حسینی و دمنابی اصل نشان داد که سازما نهای مورد بررسی امتیاز
متوسطی را در خصوص مدیریت بحران کسب کرد هاند ) 20 ( که این
نتیجه با مطالعه حاضر در توافق است.
در پژوهشی که در دو بیمارستان علوم پزشکی تهران به منظور
بررسی میزان آمادگی در برابر بلایا در سال 1383 انجام شده
است نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در 62 درصد از
بیمارستان های مورد پژوهش، کمیته حوادث و سوانح وجود نداشته
و در 63 درصد موارد هیچ دوره آموزشی برای مقابله با حوادث
و سوانح برای مدیران و کارکنان برگزار نشده بود و 85 درصد از
مسئولین واحدهای این بیمارستا نها در هیچ برنامه آموزشی مرتبط
شرکت نکرد هاند ) 21 (.
مطالعه حجت و همکاران نشان داد که بیمارستان های تهران از
نظر تجهیزات، نیروی انسانی، فضای فیزیکی، ساختار و پروتکل های
موجود در زمینه آمادگی در برابر بحران در وضعیت متوسطی قرار
داشتند که همسو با یافته های مطالعه حاضر است. همچنین در این
پژوهش، میزان آمادگی قسمت آموزش در سطح خوبی ) 65 / 66
درصد( ارزیابی شده است ) 22 (. در این زمینه بیمارستان های
کرمانشاه از نظر داشتن تجهیزات و تسهیلات مربوطه، از آمادگی
لازم در زمینه مقابله با بحران برخوردار نبودند ) 23 (.
در مطالعه ای در مورد دانشگاه علوم پزشکی اراک هیچ یک از مراکز
بهداشتی-درمانی کمیته بحران نداشتند ) 24 (. همچنین در مطالعه
ربیعیان و همکاران بيشترين و كمترين ميزان آمادگي در برابر
خطر زلزله به ترتيب در حيطه مديريت برنامه حوادث غير مترقبه و
حيطه برنامه ريزي كاهش خطرات ساختماني بود. بطور كلي ميزان
آمادگي بيمارستان هاي مورد مطالعه در برابر خطر زلزله در سطح
متوسط ) 81 / 51 درصد( ارزيابي شد ) 25 ( که این، با مطالعه حاضر
در توافق است. در بیمارستان شهید بهشتی انزلی پژوهشگران به
این مهم دست یافتند که کمیته حوادث غیرمترقبه، از کمیته های
مهم بیمارستان به شمار م یرود که با توجه به خسارت بالای ناشی
از حوادث غیر قابل پیش بینی، حوزه مشارکت مؤثر این کمیته نیز
باید وسیع تر باشد ) 26 (. گزارش واحدپرست و همکاران در مورد
بيمارستان هاي استان بوشهر بیان داشت علي رغم حوادثي چون
سيل، زلزله و وجود نيروگاه اتمي در اين استان، آمادگي لازم براي
مديريت حوادث غير مترقبه وجود ندارد و برنامه هاي مقابله با
بحران درسطح پا يين قرار دارند ) 27 ( در حالیکه در مطالعه حجت
و همکاران در همان سال، میزان آمادگی مقابله با حوادث غیر
مترقبه در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در
حد متوسط ارزیابی گردید ) 28 (.
عامریون و همکاران در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که
سطح آمادگی قسمت ترافیک 53 درصد بوده که نتیجه حاصله، ارائه
دستورالعمل برای استفاده از پارکینگ در زمان بحران و تجهیزات
کنترل ترافیک در خارج بیمارستان و تجهیزات ارتباطی کارکنان
کنترل کننده ترافیک را ایجاب نمود ) 29 (.
در مطالعه دانشمندی و همکاران، پشتیبانی بیمارستان ها از سطح
آمادگی خوبی برخوردار بوده است )حدود 70 درصد( ) 30 (.
عجمی و سرباز در پژوهش خود نتیجه گرفتند که گرو ههای مدیریت
بحران باید توانمندی های خود را به ویژه در زمینه تأمین پشتیبانی
مخابراتی هنگام وقوع سوانح تقویت کنند و سیستم ها و تجهیزات
ارتباطی سیار و بی سیم امن که از انعطاف پذیری و پویایی بالاتری
نسبت به سیستم های سنتی برخوردارند را برای برقراری ارتباطات
مداوم در نظر بگیرند که در این صورت امکان تبادل اطلاعات
بصورت مطلوب بین گروه مدیریت بحران و کلیه افراد دخیل در
بحران فراهم می شود ) 31 (.
■ نتیجه گیری
هدایت کردن وضعیت بحران با حداقل خسارات به سوی وضعیت
عادی مستلزم یک مدیریت کارآمد قبل از وقوع بلایا است. مدیران
رحمانیان و همکاران
مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور / سال چهارم / شماره 3 / پاییز 1395 آمادگی فیزیکی بیمارستان در مقابله با بحران
Journal of Neyshabur University of Medical Sciences 53
بیمارستان ها باید ضمن کسب اطلاعات لازم در زمینه مدیریت
بحران با تدوین برنامه هاي مدون آموزشی اقدام به آموزش پرسنل
در رابطه با فوریت ها و کمک هاي اولیه نمایند و با افزایش مهارت
آنها در زمینه هاي مختلف کاري باعث مشارکت فعال، همراه با
اعتماد به نفس کافی در زمان بروز حوادث شوند.
نتایج نشان م یدهد که در سال های اخیر اقدامات مناسبی در مورد
مواجهه با بحران صورت گرفته است ولی علی رغم اهمیت بالای
برنامه ریزی برای حوادث غیر قابل پیش بینی، این مهم کمتر مورد
توجه مراکز بهداشتی و درمانی و دانشگاه های علوم پزشکی قرار
گرفته است و حتی در مواردی که برنامه ریزی وجود دارد، اقدامات
عملی کمتر به چشم می خورد، با توجه به خسارات زیاد ناشی از
حوادث و سوانح، برنامه ریزی استراتژیک مدیریت بحران برای مراکز
بهداشتی و درمانی، و برنامه ریزی جهت همکاری مراکز بهداشتی
درمانی با یکدیگر در مقابله با بحران و تمرین قبل از آن، ضروری
به نظر می رسد.
پیشنهاد می شود آموزش های مقابله با بحران به کارکنان این مراکز
ارائه شده و جهت اطلا عرسانی و جلب مشارکت آنها تصمیمات لازم
اتخاذ و عملیاتی شود و در راستای پاسخگویی به سؤالات باقی مانده
در این زمینه مطالعات بیشتری صورت پذیرد.
■ تشکر و قدردانی
در پایان نویسندگان بر خود لازم می دانند که مراتب قدردانی و
سپاس خود را از تمامی پرسنل بیمارستان فارابی که ما را در این
پژوهش یاری نمودند، اعلام دارند.
■ References
1. Ojaghi S, Noorizad S, Mahbobi M, Khazaei MR, Najafi
Gh. Disaster crisis handling preparedness level of hospitals
in Kermanshah. Behbood, 2009;13(3):267-74.
2. Green GB, Modi S, Lunney K, Thomas TL. Generic evaluation
methods for disaster drills in developing countries.
Ann Emerg Med. 2003;41(5):689-99.
3. Osman FA, Shahan AM, Jahan F. Managing natural
disasters in Bangladesh: Activating the network approach.
Public Organization Review, 2015;15(1):99-116.
4. Loria G, Choudhry N, Sharma K. Fire management in
hospitals. Apollo Medicine, 2012;9(1):74-6.
5. Muttarak R, Pothisiri W. The role of education on disaster
preparedness: Case study of 2012 Indian Ocean earthquakes
on Thailand’s Andaman Coast. Ecology and Society,
2013;18(4):51.
6. Takanokura M, Miyake M, Kawakami M, Yamada T, Taki
S, Kakehi M. Systems approach for preventing falls in hospitals
and nursing homes using sensing devices surrounding
the patient’s bed. Health Care Systems Engineering
for Scientists and Practitioners, 2016;169:1-11.
7. Kongstvedt P. Essentials of Managed Health Care. 6th ed.
Burlington: Jones & Bartlett Publishers; 2007.
8. Roche S, Propeck-Zimmermann E, Mericskay B.
GeoWeb and crisis management: issues and perspectives
of volunteered geographic information. GeoJournal.
2013;78(1):21-40.
9. Checklist for assembling health information after a
disaster. AHIMA. [2005]; Available from: URL: http//:bok.
ahima.org/doc?oid.#59799=V_nym_SWa1k.
10. Harrison, Gordon Alan. Communication strategies as a
basis for crisis management including use of the internet as
a delivery platform [dissertation]. Georgia State University;
2007.
11. Mastaneh Z, Mouseli L, Jahangiri M, Doust M, Eshghi
A. Strength and weakness of crisis management in Hormozgan
Medical University’s hospitals. J Fasa Univ Med
Sci. 2012;1(4):244-50. [Persian]
12. Catlett CL, Jenkins JL, Millin MG. Role of emergency
medical services in disaster response: resource document
for the National Association of EMS Physicians position
statement. Prehosp Emerg Care. 2011;15(3):420-5.
رحمانیان و همکاران
آمادگی فیزیکی بیمارستان در مقابله با بحران مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور / سال چهارم / شماره 3 / پاییز 1395
54 Journal of Neyshabur University of Medical Sciences
13. Ardalan A, Sabzghobaie A, Najafi A, Zonoobi V. Hospital
Disaster Risk Assessment. 1st ed, Tehran: Movaffagh;
2012. [Persian]
14. Tzeng HM, Yin CY. Crisis management systems: staff
nurses demand more support from their supervisors. Appl
Nurs Res. 2008;21(3):131-8.
15. Murphy JK. After 9/11: priority focus areas for bioterrorism
preparedness in hospitals. J Health Manag.
2004;49(4):227-35.
16. Usher K, Mayner L. Disaster nursing: a descriptive survey
of Australian undergraduate nursing curricula. Australas
Emerg Nurs J. 2011;14(2):75-80.
17. Atashzadeh Shoorideh F, Heidarizadeh Kh. Survey for
observance of disaster management standards accreditation
at military hospitals in Tehran 2012. Journal of Nurse and
Physician within War, 2013; (21-22):5-10. [Persian]
18. Zaboli R, Tofighi SH, Amerion A, Moghaddasi H. Survey
of Tehran city hospitals disaster preparedness for disaster.
J Mil Med. 2006;8(2):103-11. [Persian]
19. Zaboli R, Tofighi Sh, Delavari A , Mirhashemi S. Survey
of Safety Management on Bagiyatallah (a.s) Hospital,
2006-07 . J Mil Med. 2007;9(2):103-11. [Persian]
20. Hosseini SY, Damnabi Asl A. The impact of strategic
management on the quality of crisis management Case
study: Railway transportation industry. Emergency Management,
2012;1(2):77-86. [Persian]
21. Ghanbari V, Maddah SS, Khankeh HR, Karimloo M,
Ardalan A. The effect of a disaster nursing education program
on nurses’ preparedness for responding to probable
natural disasters. Iran J Nurs. 2011;24(73):72-80. [Persian]
22. Hojat M, Sirati Nir M, Khaghanizade M, Karimizarchi
M. A survey of hospital disaster management in medical
science universities. Daneshvarmed. 2008;15(74):1-10.
[Persian]
23. Nasiri-pour A, Raeissi P, Mahbobi M. Border hospital
readiness in handling border related crisis in Kermanshah
province. J Health Adm. 2007;10(28):41-8. [Persian]
24. Anbari Z. [Evaluation of preparedness rate of health
centers, affiliated to Arak University of Medical Sciences,
In terms of crisis management in unexpected disaster].
Rahavard Danesh, 2005;4(30):31-4. [Persian]
25. Rabeian M, Hosseini SH, Radabadi M, Taheri Mirghaed
M, Bakhtiari M. Evaluation of effective factors on the rate
of preparedness of Tehran University of Medical Sciences’
selected hospitals in dealing with earthquake. Payavard.
2013;7(3):251-61.
26. Joukar F, Salami Kohan K, Reza Masouleh S, Rashidian
N. Nurses educational situation related to facing the disasters.
Research in Medical Education, 2007;(9):32-7.
27. Vahedparast H. Readiness assessment function hospitals
medical university in unexpected disasters. Proceedings of
the 3rd Congress of Health and Crisis Management; 2006;
Tehran. [Persian]
28. Hojjat M. Assessment of readiness to deal with accidents
in hospitals [dissertation]. Tehran: Baghiyatallah University;
2006. [Persian]
29. Ameriun A, Delavari A, Teymourzade E. Rate of preparedness
for crisis in three selected border hospitals. Iranian
J Mil Med. 2010;12(1):19-22.
30. Daneshmandi M, Amiri H, Vahedi M, Farshi M,
Saghafi A, Zigheymat F. Assessing the level of preparedness
for confronting crisis such as flood, earthquake, fire
and storm in some selected hospitals of Iran. J Mil Med.
2010;12(3):167-71.
31. Ajami S, Sarbaz M. [The necessity of the use of mobile
and wireless communication systems in hospital disaster].
Health Information Management, 2014;11(6):665-6.
[Persian]
Original Article
Physical Preparedness o مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور / سال چهارم / شماره 3 / پاییز f Hospital and Crisis 1395
Journal of Neyshabur University of Medical Sciences 55
Assessment of Physical Preparedness of Farabi Hospital to Deal with the Crisis
Erfaneh Rahmanian1, Mohammad Mardani2, Mahya Abbasi*3, Reihaneh Sharifi4
1- MSc in Health Care Management, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran.
2- MSc student in Health Care Management, Faculty of Public Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3- MSc in Health Care Management, Faculty of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4- MSc in Health Care Management, Farabi Eye Hospital, Tehran, Iran.
Received Date: 2016/06/06 Accepted Date: 2016/10/29
Abstract
Introduction and Aims
Iran is a disaster-prone country and this event will be an obstacle to economic and social development. Crisis management
and readiness to deal with the crisis in different organizations is essential. The head of these organizations are hospitals, so
the aim of this study was to assess the preparedness of Farabi Eye hospital deal with the crisis.
Materials and Methods
This cross-sectional descriptive study was performed in Farabi Eye hospital affiliated with Tehran University of Medical Sciences
in 2014. Data was collected using a checklist extracted from the book “Hospital Disaster Risk Assessment” which has 5
forms: 1) General information about the hospital 2) Identification of risks 3) Assessment of functional safety 4) Assessment of
non-structural safety 5) Assessment of structural safety that completed as self-report and was analyzed using Excel software.
Results
Respectively, the most possibility hazards were geological hazards (earthquakes, landslides, and liquefaction), climatic hazards
(hurricanes, tornadoes, extreme heat and cold, dust), biological/epidemic hazards (vermin infestation), and human-made
hazards (fires, overloaded hospital).
Conclusion
According to high losses resulting from accidents, strategic planning of crisis management for health care centers and planning
for cooperate health care centers together to deal with the crisis are necessary and it is suggested that training against
the crisis is provided to staff of this center and to inform and their participant attraction take the necessary decisions and to
be operational.
Keywords
accidents, crisis management, hospitals
* Corresponding Author: Tehran University of Medical Sciences, Faculty of Public Health.
Email: Mahyaabbasi6964@gmail.com

اشتراک گذاری
تصاویر
  • مدریت بحران
  • مدریت بحران
  • مدریت بحران
ثبت امتیاز
جستجو